תקנון

כללי
המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם היוצר קשר, המבקר ו/או רוכש מוצר באתר האינטרנט של  ‘חלומות’ באמצעות רשת האינטרנט. המונח “אתר” להלן משמעו אתר האינטרנט של ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מידע ושינויים
כל מידע, מחירים ומפרטים טכניים באתר זה עלולים להיות נתונים לשינויים ללא התראה מוקדמת וללא התחייבות  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה לשמור המידע הישן.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות ל ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש בין  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה לבין מי מספקיה כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו וכל מידע המופיע באתר (להלן: החומר המוגן). כמו-כן יובהר בזאת כי האתר, על כל תכניו ומרכיביו, הינם בבעלות מלאה של  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה. זכויות היוצרים תחולנה כאמור במלואן, אלא אם כן נקבע באופן מפורש או ברור וידוע כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם/ים אחר/ים. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

שימוש באתר/י חלומות
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד. המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

יצירת קשר ו/או בקשת הצעת מחיר
‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגיב במהירות האפשרית במתן הצעת מחיר ו/או כל תגובה אחרת. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש אזרח ישראל שגילו מעל 18 שנים.

פניות למשרדי  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה
בכל שאלה אודות אתר זה ו/או שירותי  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה, ניתן לפנות ישירות למשרד בטופס ההתקשרות באתר זה. תשובות תינתנה בהקדם האפשרי.

אחריות מידע ושימוש באתר
המידע המוצע לציבור באתר הינו “כמות שהוא” (As is). ‘חלומות’ לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. במקרה של טעות קולמוס במחיר מוצר המופיע באתר, תהא לחלומות הזכות לבטל את העסקה והלקוח לא יהיה זכאי להתנגד לביטול, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הביטול.
לא תישא  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה באחריות לשינויים שנעשו בחומרים המוצגים באתר על ידה, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.  ‘חלומות’ לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי Java, JavaScript, ASP, ActiveX, ו/או כל אפליקציה אחרת. לעניין סעיף זה, ‘חלומות’ משמע, לרבות עובדיה ונציגיה, שותפיה וספקיה.

הובלות והתקנות
מחיר ההובלה וההרכבה הרשום באתר הינו לאיזור מרכז הארץ ועד קומה שניה.
לגבי איזורים אחרים, או קומה עליונה, מחיר ההובלה וההרכבה ייקבע בתיאום עם מוקד ההזמנות. בכל מקרה לא תתבצע הזמנה לפני שייקבעו כל הפרטים ומחיר ההובלה עם הלקוח.
אספקה עד 21 ימי עסקים.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר ל ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981. פרסומים רשמיים של  ‘חלומות’ במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של  ‘חלומות’ שותפיה ו/או ספקיה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
אנו שומרים על פרטיות של מספרי האשראי.

ביטול עסקה
הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981

החזרת מוצרים
ההזמנה הינה פרטנית ומיוצרת במיוחד לפי הזמנת הלקוח, אי לכך מוצר שהוזמן וכבר הורכב בבית הלקוח, לא ניתן להחזירו.
לאחר ביצוע הזמנה וטרם הספקת המוצר לבית הלקוח, במידה והלקוח מעוניין לבטל, יגבה 15% מסכום ההזמנה, דמי ביטול.

תנאי רכישת מזרן
חברת “חלומות” מעניקה הטבה לרוכשי מזרן מחנויות הרשת במסגרתה ניתנת לרוכש הזכות להחזיר את המזרן לחנות בתוך 30 ימים, כשהוא ארוז באריזתו המקורית ולקבל החזר כספי מלא, ללא ניכוי דמי ביטול.
עם זאת, בכדי להיות זכאי להטבה על הלקוח לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

  1. המזרן יוחזר בתוך 30 לילות מיום אספקתו ללקוח ולא יאוחר מכך. בתום פרק זמן זה תפקע ההטבה ולא ניתן יהיה להחזיר את המוצר.

  2. המזרן יוחזר באריזתו המקורית, כלומר – עטיפת הניילון בה מסופק המזרן לא נפתחה בשום שלב וכשהוא תקין לחלוטין. למען הסר ספק – ניילון אשר נפתח והודבק בחזרה לא ייחשב כ”אריזה מקורית”, המזרן לא יתקבל בחזרה והתמורה לא תוחזר.

  3. הוחזר מזרן בתנאים המנויים לעיל והלקוח בחר תחת החזר כספי, בהחלפת המזרן במזרן אחר, יזוכה הלקוח בסכום רכישת המזרן. ככל שברצונו להחליף במזרן יקר יותר – יוסיף הלקוח את סכום ההפרש, ככל שיבחר הלקוח מזרן בעלות נמוכה יותר – יוחזר לו ההפרש.

  4. בכל מקרה, עלות הובלת המזרן לא תוחזר ללקוח וככל שהלקוח יבקש להחליף את המזרן במזרן אחר, יהיה עליו לשאת בעלויות הובלה הכרוכות בכך.

  5. ההחזר הכספי יתבצע בתוך 7 ימים מיום החזרת המזרן.
× איך אנחנו יכולים לעזור?